Polityka prywatności

  1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Strona internetowa www.dobrzemi.com.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez Ewę Przybysz z siedzibą w Poznaniu (61-872), ul. Królowej Jadwigi 50b/4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 013036315, NIP 5241746040, adres e-mail biuro@dobrzemi.com.pl, tel. 601708181

1.2. W ramach działania Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane korzystających z niej użytkowników (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

1.3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

1.4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

1.5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

1.6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

  1. DANE OSOBOWE

[administrator]

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ewa Przybysz z siedzibą w Poznaniu (61-872), ul. Królowej Jadwigi 50b/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 013036315, NIP 5241746040, adres e-mail biuro@dobrzemi.com.pl, tel. 601708181 (dalej „Administrator”).

[cele przetwarzania]

2.2. Administrator w ramach świadczonych Usług może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach takich jak:

2.2.1. wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

2.2.1.1. jeśli stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.2.1.2. jeśli stroną umowy nie jest osoba, której dane dotyczą (a np. jej pracodawca), to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ zawarcie takiej umowy jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

2.2.1.3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy a następnie wykonywania tej umowy;

2.2.1.4. bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe;

2.2.2. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wysłał do Administratora wiadomość, w tym za pośrednictwem adresu email:

2.2.2.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

2.2.2.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;

2.2.2.3. bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;

2.2.3. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora;

2.2.3.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na otrzymywanie treści marketingowych wyrażonej przez Użytkownika, podstawą prawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie usług Administratora;

2.2.3.2. podanie danych osobowych w powyższych celach przetwarzania jest dobrowolne; w każdym momencie Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę lub zgłosić sprzeciw względem przetwarzania swoich danych w tym celu;

2.2.4. przesyłanie Użytkownikowi newslettera;

2.2.4.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na otrzymywanie newslettera; zgoda jest wyrażana przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Zapisz się” potwierdzającego zapisanie się do newslettera, a także zaakceptowanie otrzymywania od Administratora informacji handlowej droga elektroniczną;

2.2.4.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; w każdym momencie Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę lub zgłosić sprzeciw względem przetwarzania swoich danych w tym celu; brak udzielenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwia otrzymywania newslettera;

2.2.5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów;

2.2.5.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ realizacja swoich praw w razie ewentualnego sporu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

2.2.5.2. w przypadku tego celu przetwarzania Administrator prawdopodobnie będzie dysponował już danymi osobowymi;

2.2.5.3. podanie innych danych osobowych może być jednak wymogiem ustawowym wynikającym z prowadzonego sporu, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;

2.2.6. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak na przykład prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.2.6.1. podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2.2.6.2. podanie danych, które są przetwarzane w tym celu jest wymogiem ustawowym;

2.2.6.3. brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy lub w konkretnym przypadku na przykład wystawienie faktury.

2.2.7. statystyka i analiza zachowań Użytkowników w ramach Strony Internetowej:

2.2.7.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prowadzenie statystyki i analiz zachowań Użytkowników w ramach Strony Internetowej jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

2.2.7.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale niektóre dane mogą być również zebrane automatycznie;

2.2.7.3. bez podania danych prowadzenie statystyk i analiz zachowań Użytkowników nie będzie możliwe, także przez samych Użytkowników.

[odbiorcy danych]

2.3. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.

2.4. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5.  Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

2.5.1. dostawcy narzędzi informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w ramach działania Strony Internetowej, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i programistyczne związane z zarządzaniem Stroną Internetową;

2.5.2. dostawcy usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;

2.5.3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe, w tym agencje reklamowe;

2.5.4. podmioty współpracujące z Administratorem przy świadczeniu usług, w szczególności firmy projektowe, budowalne i zaopatrzeniowe;

2.5.5. dostawca usług hostingu Strony Internetowej LH.pl (administrowany przez LH sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-581 , ul. ks. Jakuba Wujka 7/26);

2.6. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

[przekazywanie danych poza EOG]

2.7.  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi narzędzia i aplikacje lub świadczą na jego rzecz usługi.

2.8. Część podwykonawców przebywa lub ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w krajach, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

2.9. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera
z podmiotami, o których mowa powyżej.

2.10. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu).

2.11. Klauzule mogą zostać również udostępnione przez Administratora na prośbę osoby, której dane dotyczą.

[współadministrowanie danymi osobowymi]

2.12. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka oferowane przez Meta Platforms, dla których przetwarzania Administrator i Meta Platforms Ireland wspólnie określają środki i cele, Administrator i Meta Platforms Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO.

2.13. Więcej informacji na temat narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms Ireland można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

2.14. Wspólne przetwarzanie danych (dalej: „Wspólne przetwarzanie”) obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms Ireland oraz ich późniejsze przekazywanie Meta Platforms Ireland w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (w wyniku korzystania z narzędzia Facebook Pixel).

2.15. Wspólne przetwarzanie przez Administratora i Meta Platforms Ireland reguluje „Załącznik Administratora danych osobowych”, który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

2.16. Meta Platforms Ireland pozostaje niezależnym administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO w zakresie każdego przetwarzania takich danych, które odbywa się po ich przekazaniu Meta Platforms Ireland.

2.17. Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” ustalili zakres odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w następujący sposób [X oznacza wskazanie, który podmiot jest odpowiedzialny za spełnienie danego obowiązku]:

Nr

Obowiązek zgodnie z RODO

Meta Platforms Ireland

Administrator

1

Artykuł 6 Wymóg podstawy prawnej Wspólnego przetwarzania


(w odniesieniu do przetwarzania przez Meta Platforms Ireland)

X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)

2

Artykuły 13, 14: Przekazywanie informacji o Wspólnym przetwarzaniu danych osobowych

X

3

Artykuł 26 ust. 2: Udostępnianie treści „Załącznika dotyczącego administratorów”

X

4

Artykuły 15-20: Prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland  po Wspólnym przetwarzaniu

X

5

Artykuł 21: Prawo do sprzeciwu, jeżeli Wspólne przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f


(w odniesieniu do przetwarzania danych przez Meta Platforms Ireland)

X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)

6

Artykuł 32: Bezpieczeństwo Wspólnego przetwarzania danych


(w odniesieniu do bezpieczeństwa danych produktów)


(w odniesieniu do prawidłowego technicznego wdrożenia i konfiguracji danych produktów)

7

Artykuły 33, 34: Naruszenia danych osobowych dotyczące Wspólnego przetwarzania


(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Meta Platforms Ireland zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)


(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)

2.18. Mając na uwadze powyższe Administrator wskazuje, że:

2.18.1. Meta Platforms Ireland jest Współadministratorem w ramach Wspólnego przetwarzania danych; informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a i b RODO można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności w serwisie Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect

2.18.2. korzystanie przez Administratora z danych produktów oraz o celach, dla których gromadzenie i przekazywanie danych osobowych w ramach Wspólnego przetwarzania danych odbywa się zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu; Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms Ireland dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools. Informacje o statystykach strony dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, inne regulaminy są dostępne w odpowiednich zakładkach na stronie głównej https://www.facebook.com.

2.18.3. więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta Platforms Ireland można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Meta Platforms Ireland pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect; więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu.

2.19.  Administrator wskazuje również, że Administrator i Meta Platforms Ireland:

2.19.1. przyjmują postanowienia „Załącznika dotyczącego administratorów” w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych (zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu);

2.19.2. przyjmują do wiadomości, że Administrator odpowiada za przekazywanie osobom, których dane dotyczą, przynajmniej informacji wymienionych w tabeli powyżej w punkcie 2;

2.19.3. uzgodnili, że to Meta Platforms Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniu.

2.20. Niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej Administrator wskazuje, że:

2.20.1. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;

2.20.2. jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności za zgodne z prawem pozyskiwanie tych danych.

2.21. O ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”, to Administrator jest odpowiedzialny za opracowanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, w tym za przesłanie zgłoszenia do organu nadzoru i prowadzenie dalszej korespondencji dotyczącej zgłoszenia.

2.22.  Dodatkowo Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” uzgodnili, że:

2.22.1. Każda ze Stron odpowiada indywidualnie za wszelkie inne zobowiązania w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych.

2.22.2. W odniesieniu do art. 32 RODO środki zastosowane przez Meta Platforms Ireland obejmują środki wymienione w Regulaminie zabezpieczania danych Facebooka w wersji okresowo aktualizowanej np. w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych (regulamin ten dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), które zostają wyraźnie włączone do „Załącznika Administrator danych osobowych”. Wszyscy pracownicy Meta Platforms Ireland zaangażowani we Wspólne przetwarzanie danych są związani stosownymi zobowiązaniami na rzecz zachowania poufności danych osobowych podlegających Wspólnemu przetwarzaniu.

2.22.3. „Załącznik Administrator danych osobowych” nie udziela Administratorowi żadnego prawa żądania ujawnienia danych osobowych jakiegokolwiek użytkownika Facebooka przetwarzanych w powiązaniu z produktami Meta Platforms Ireland.

2.23. Osoby, których dane dotyczą, mogą egzekwować swoje prawa zgodnie z art. 15-21 RODO w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Meta Platforms Ireland  bezpośrednio w stosunku do Meta Platforms Ireland. W przypadku wyegzekwowania przez osoby, których dane dotyczą, praw w ramach RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w stosunku do Administratora lub kontaktu ze strony organu nadzorczego w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych, z których każdy zwany jest „Wnioskiem”, Administrator przekaże Meta Platforms Ireland niezwłocznie wszelkie istotne informacje w odniesieniu do takich wniosków, maksymalnie w okresie siedmiu dni kalendarzowych. Meta Platforms Ireland odpowie na Wnioski osób, których dane dotyczą, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z „Załącznika Administrator danych osobowych”. Administrator zobowiązuje się podjąć w terminie wszelkie uzasadnione działania w celu współpracy z Meta Platforms Ireland w ramach odpowiedzi na każdy taki Wniosek. Administrator nie ma prawa podejmować działań ani odpowiadać na takie wnioski w imieniu Meta Platforms Ireland.

2.24. Głównym organem nadzorczym w zakresie Wspólnego przetwarzania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

[okres przechowywania danych]

2.25. Dane osobowe przetwarzane:

2.25.1.  w celu:

2.25.1.1. podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań, o ile nie doszło do zawarcia umowy;

2.25.1.2. wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń;

2.25.2. w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, mailowo lub za pomocą formularza – przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;

2.25.3. w celu wysyłania newslettera – przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera;

2.25.4. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora – przetwarzane będą do momentu:

2.25.4.1. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub

2.25.4.2. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

2.25.5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów – będą przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń;

2.25.6. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;

2.25.7. w celu analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania.

2.26. Dane osobowe zbierane w ramach plików cookies mogą być przetwarzane przez inny okres niż okresy wskazane powyżej. Użytkownik w każdej chwili może usnąć pliki cookies lub zmodyfikować ich ustawienia.

[prawa Użytkowników]

2.27. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

2.27.1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2.27.2. prawo do sprostowania danych osobowych;

2.27.3. prawo do usunięcia danych osobowych;

2.27.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2.27.5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

2.27.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

2.27.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.28. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.29. W celu wykonania powyższych praw Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

2.30.  Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

2.31. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

  1. PLIKI COOKIES

3.1. W ramach Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników.

3.2. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

3.3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają:

3.4.1. treść (np. identyfikatory akcji);

3.4.2. nazwę domeny;

3.4.3. informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym;

3.4.4. numer.

3.5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3.5.1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stroną Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

3.5.2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej;

3.5.3. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji.

3.6. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage).

3.7.  Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).

3.8.  Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć.

3.9. Strona Internetowa może stosować pliki cookies następujących rodzajów:

3.9.1. niezbędne pliki cookies;

3.9.2. analityczne pliki cookies;

3.9.3. funkcjonalne pliki cookies;

3.9.4. marketingowe pliki cookies.

3.10. Pliki cookies stosowane na Stronie Internetowej, przedstawione są w poniższej tabeli:

3.11. Niezbędne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by Strona Internetowa prawidłowo funkcjonowała. Mogą to być pliki instalowane po to, żeby umożliwić wypełnienie i wysłanie formularzy wyceny znajdujących się na stronie, a także pliki instalowane w celach związanych z zapamiętaniem ustawień prywatności.

3.12. Analityczne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by sprawdzać szczegóły dotyczące wizyt i ruchu na Stronie Internetowej, w tym to w jaki sposób trafiają na nią Użytkownicy. Pliki cookies tego rodzaju pozwalają również zweryfikować sposób korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej (np. czas sesji na stronie). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie będzie mógł uzyskać informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej.

3.13. Funkcjonalne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by umożliwić Użytkownikom korzystanie ze Strony Internetowej zgodnie z ich preferencjami (np. w zakresie logowania się lub korzystania z wtyczek dostępnych na stronie). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody, niektóre elementy Strony Internetowej mogą nie działać prawidłowo lub zgodnie z preferencjami danego Użytkownika.

3.14. Marketingowe pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by dostosować treści reklamowe, które Użytkownicy otrzymują do ich zainteresowań lub preferencji. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies może wiązać się z tym, że będą oni otrzymywali tego rodzaju treści reklamowe także poza Stroną Internetową. Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody reklamy nadal będą wyświetlane, ale nie będą one dobierane zgodnie z preferencjami lub zainteresowaniami danego Użytkownika.

3.15. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

3.16. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

3.17. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym oraz za pomocą wtyczki dostępnej na Stronie Internetowej.

3.18. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.19. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej i ograniczać jego funkcjonalności, na przykład dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.

3.20. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

3.21. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki wykorzystywanej do poruszania się po Stronie Internetowej.

3.22. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Kliknięcie danego linku spowoduje przeniesienie Użytkownika poza Stronę Internetową. W zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik informacje na temat zmiany ustawień Użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami:

3.22.1. przeglądarka Firefox;

3.22.2. przeglądarka Chrome;

3.22.3. przeglądarka Microsoft Edge;

3.22.4. przeglądarka Opera;

3.22.5. przeglądarka Safari.

  1. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

4.1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.

[narzędzia Google]

4.2. Administrator korzysta w ramach Strony Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), w tym Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii:

4.2.1. Google Analytics;

4.2.2. Google Ads

4.3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej.

4.4. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników.

4.5. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów.

4.6. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, przeglądanie konkretnych zakładek, kopiowanie elementów strony, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia.

4.7.  Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP Użytkownika.

4.8. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.9. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam.

4.10. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach.

4.11. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w przeciągu 7 dni.

4.12. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika.

4.13. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.

4.14. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

4.15. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.

4.16. W przypadku Google LLC następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

4.17. Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

[narzędzia biznesowe Facebooka]

4.18. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych Facebooka dostarczanych przez Meta Platforms Ireland  (w tym Meta Platforms Ireland z siedzibą w Irlandii) takich jak Facebook Pixel.

4.19. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).

4.20. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku, bada rynek i prowadzi własne statystyki.

4.21. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego Użytkownika.

4.22. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

4.23. W przypadku Meta Platforms Ireland następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

4.24. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms Ireland wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603